facebook    

שירותים

תחום ההגנה המשפטית על בעלי חיים ובעליהם, כולל מגוון רחב של מקרים, בהם זקוקים בעלי החיים ו/או בעליהם להגנה משפטית. להלן פירוט של מקרים שכיחים בתחום זה. גם אם המקרה שלכם לא נכלל במדוייק באחת מקטגוריות אלו, אך הוא קשור להגנה משפטית על בעל חיים או על בעליהם בקשר לבעל החיים, אשמח אם תפנו אלי לברור ראשוני לשם מציאת הפתרון המתאים לפתירת הסוגייה.

הסגרים קנסות ועוד עניינים מול הרשויות

עניינים מנהליים החזקת בעלי חיים (בבעלות) ואף טיפול בהם (למשל האכלת חתולי רחוב), מחייבת מעת לעת מגע עם הרשויות (לרוב המוניציפליות), אשר אמונות על פיקוח, טיפול ואכיפה בנושאים של הסדרת רישיונות למחזיקים בבעלי חיים (לרוב כלבים), מניעת כלבת, ביצוע חיסונים, מניעת מטרדים,מניעת שוטטות וכן פיקוח ואכיפה של שורת חוקים ותקנות שונים, הנוגעים לבריאות הציבור.

סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים שכנות עלולה להיות טעונה מאוד ורווית מחלוקות ואף מריבות קשות. חלק ניכר מסכסוכי השכנים מתגלעים סביב הנושא של החזקת בעלי חיים הן בשטח הפרטי של השכן כגון בדירה במרפסת ובחצר הפרטית והן בנוגע להאכלת חתולים בחלקים המשותפים של הבניין ובחלקים הסמוכים לו.
לעיתים בעלי החיים הם לב ליבו של נושא הסכסוך ולפעמים הנ"ל הופכים להיות קורבנות בידי אנשים, בניסיון לנגח את שכניהם במסגרת סכסוכים אחרים.

טענות בדבר נשיכות וגרימת נזקי גוף

טענות על נשיכות ונזקים אחרים כבעליהם של בעלי חיים, אנו אחראיים עליהם על כל המשתמע מכך ובין היתר, לשפות צד אשר נפגע כתוצאה מנזקים מוכחים שגרמו. לפיכך, במקרה בו הופנו כלפיכם טענות בדבר נזקי גוף, שנגרמו באמצעות בעלי החיים המצויים בבעלותכם (לרוב כלבים), הינכם זקוקים לקבלת הגנה משפטית.

שניים אוחזין - סכסוכים בנוגע לבעלות בבעל החיים

בעלות ואחריותסכסוכים על בעלות במקרים כגון גירושין, כיום, מעמדם המשפטי של בעלי החיים הינו דואלי. מחד גיסא, הם כפופים לזכויות קנייניות של בני אדם ומאידך גיסא, הם הוכרו זה מכבר כבעלי זכויות משפטיות עצמאיות בתחומים מסוימים. בעבר רווחה התפיסה, אשר עוגנה בחוקים ופקודות שונים בהם נקבע כי בעל חיים הינו "נכס דניידי" כלומר חפץ מיטלטל, בעל ערך כספי שניתן לרכוש בו זכויות קנייניות. ברבות הזמן ובפרט החל משנות ה- 90 של המאה הקודמת, החלה מתגבשת תפיסה, לפיה בעלי חיים הינם יצורים חיים שנשמתם באפם ולפיכך הינם בעלי זכויות מסוימות, להבדיל מנכסים דוממים.

פגיעה / גרימת נזק לבעל החיים שלך – פן פלילי ופן אזרחי

בעלות ואחריותשירותים נוספים ושונים הקשורים להגנה על בעלי החיים שלכם עלולים להינזק מגורמים שונים, לרבות מבני אדם וכן בעלי חיים אחרים. במקרה כזה, הינכם זכאים להיפרע מהמעוול (גורם הנזק) או מבעליו (ככל והמעוול הוא בעל חיים אחר) ואף להגיש תלונה במשטרה באם הפגיעה ע"י אדם, נעשתה בניגוד לחוק הפלילי.