facebook    

האם טענות מצד שכנים בדבר מטרדי רעש וריח, יכולים להוות עילה לשלילת רישיון להחזקת כלב?

ברשויות רבות קיימים חוקי עזר עירונים הקובעים כי וטרינר רשותי יכול לשלול את רישיון ההחזקה בכלב או לא לאשרו מחדש (הרישיון הינו שנתי), כיוון שהכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים ומן הטעם שאופן החזקת הכלב גורם או עלול לגרום למפגע תברואתי או לסיכון בריאות הציבור. עוד קובעים חוקי עזר עירוניים רבים כי הוטרינר הרשותי רשאי להגביל את מספר החתולים והכלבים שבהחזקת אדם אחד, אם הם מהווים מטרד או מפגע תברואתי.
רובם של חוקי העזר שאבו את סמכותם זו וכן את נוסח חוק העזר העירוני מ"חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים) תשנ"ו-1996", אשר פורסם ע"י שר הפנים והציע הסדרים חלקיים להחזקתם של כלבים לרשויות אשר תאמצנה חוק עזר זה.
ואולם חוק העזר לדוגמה הנ"ל בוטל ביום 28.4.04 וזאת במקביל לחקיקת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, אשר החיל הסדר מקיף לעניין החזקתם של כלבים בישראל ואשר מחייב את כל הרשויות באופן אחיד מעצם היותו חוק ראשי. על פי חוק זה והתקנות שהותקנו מכוחו "רעש ומטרד" אינם מהווים עילה לביטול רישיון.
בהליך עת"מ 1060-09 נדרש בית המשפט לעניינים מינהלים להכריע בשאלה האם מותר לרשות לבטל רישיון להחזקת כלב או לסרב לחדש רישיון מכוח חוק העזר העירוני של המועצה וזאת לאחר כניסתו לתוקף של החוק החדש שאינו מונה עילה של מטרד רעש וריח כעילה לביטול רישיון.
העותרים בהליך היו בני זוג שהחזיקו בביתן מספר כלבות. שכן שעבר להתגורר בסמוך לבית המשפחה טען למפגעי רעש וריח שמקורן בכלבות המשפחה וכן בכלוב הציפורים הגדול שהוחזק בחצר הבית. השכן דרש מבני הזוג להפטר מהכלבות שברשותן ולאור סירובם לעשות כן הבטיח "למרר את חייהם בכל דרך אפשרית" באמצעות בעלי תפקידים בעירייה.
לאור דרישות השכן ולאחר ביקורות במקום, שלח הוטרינר הודעת ביטול רישיונות להחזקה בכלבות מכוח חוק העזר במועצה. העותרים הגישו ערר על ההחלטה למנהל השירותים הוטרינרים במשרד החקלאות, אשר הבהיר בדיון בין הצדדים כי "רעש ומטרד" אינם מהווים עילה לביטול רישיון להחזקת כלב על פי החוק ולכן החלטת המועצה בטלה ואולם הוטרינר הרשותי סרב לבטל את החלטתו.
לפיכך העותרים הגישו עתירה מינהלית לבית משפט לעניינים מינהלים בתל אביב, אשר קבע שהחלטות הוטרינר הרשותי בדבר ביטול רישיון החזקתן של הכלבות בטלות, מהטעמים הבאים:

  1. חוק להסדרת הפיקוח על כלבים גובר על הוראותיו של חוק העזר העירוני כיוון "שמדובר בדבר חקיקה בעל מדרג נורמטיבי גבוה יותר" ומאוחר יותר.
  2. "מעיון בפרוטוקול וועדת הכלכלה של הכנסת מיום 25.10.04 עולה, כי וועדת הכלכלה של הכנסת נדרשה לשאלה האם מן הראוי כי גם "רעש ומטרד" יהוו עילה לביטול רישיון להחזקת כלב לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, כפי שאכן נקבע בחוק העזר לדוגמה, והיא שללה אפשרות זו מכל וכל."
  3. "תוצאה זו גם עולה בקנה אחד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שלפיו "אין פוגעים בקניינו של אדם. ..תנאי זה מחייב, שלא ליתן בידי הווטרינר הרשותי סמכות לשלול רישיון להחזקת כלב מטעמים נוספים מעבר לטעמים שנקבעו מפורשות בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ובמיוחד מטעמים שנשללו מפורשות בדיון בכנסת, עת נדרשה לסוגיה."

גם לאחר מתן פסק הדין, רוב הרשויות השאירו בחוק העזר העירוני את הסעיף המקנה לוטרינר הרשותי את הסמכות לשלול את רישיון ההחזקה בגין מטרדי "רעש וריח". לכן חשוב שידעו בעלי הכלבים על קיומו של פסק דין זה ויוכלו לעשות בו שימוש, ככל שהוטרינר הרשותי, יחליט לבטל או לא לחדש את רישיון ההחזקה מטעמים אלו.