facebook    

סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים

כתיבת מכתב מפורט, המבהיר את זכויותיכם המשפטיות בנושא זה »

ייצוג מול הוטרינר הרשותי ו/או ערכאות משפטיות רלוונטיות »

בקשה לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת »שכנות עלולה להיות טעונה מאוד ורווית מחלוקות ואף מריבות קשות. חלק ניכר מסכסוכי השכנים מתגלעים סביב הנושא של החזקת בעלי חיים הן בשטח הפרטי של השכן כגון בדירה במרפסת ובחצר הפרטית והן בנוגע להאכלת חתולים בחלקים המשותפים של הבניין ובחלקים הסמוכים לו.
לעיתים בעלי החיים הם לב ליבו של נושא הסכסוך ולפעמים הנ"ל הופכים להיות קורבנות בידי אנשים, בניסיון לנגח את שכניהם במסגרת סכסוכים אחרים.
במקרים מסוג זה תזקק לאחת או יותר מההגנות הבאות:

כתיבת מכתב מפורט, המבהיר את זכויותיכם המשפטיות בנושא זה

המכתב המשפטי יכול להיות ממוען לגורמים הרלוונטים נשוא הסכסוך או כאלה שעורבו בו כגון: שכנים מתלוננים, כלל השכנים בבניין, וועד הבית/ המושב, האגודה לתרבות הדיור, העירייה/ המועצה וזאת על מנת להבהיר את זכויותיכם להמשיך ולהחזיק בבבעלי החיים שברשותכם או להמשיך ולהאכיל את חתולי החצר (בהנחה ועצם ואופן ההחזקה או ההאכלה נעשים כחוק) והאיסור לפגוע בבעלי החיים על פי חוק.

ייצוג מול הוטרינר הרשותי ו/או ערכאות משפטיות רלוונטיות

במקרה בו הסכסוך הסלים וננקטו צעדים נגדכם למשל במקרים בהם:

 • הוגשה זה מכבר פניה לעירייה וזו השיתה עליכם קנס
 • הוטרינר הרשותי הודיע על ביטול רישיון ההחזקה שלכם בכלב, (לדוגמא הפסיקה קבעה כי לא ניתן לשלול רישיון החזקה בבעל חיים על אף שהאחרון מהווה מטרד רעש וריח)
 • הוטרינר הרשותי הוציא צו להוצאת בעלי החיים מהדירה
 • הוטרינר הרשותי אסר באופן גורף על האכלת חתולי הרחוב, (דבר שאסור בתכלית האיסור ומנוגד לכל חוק תקנה או פסיקה)
 • הוגשה ע"י השכנים בקשה לבית המשפט לקבלת צו מניעה זמני או קבוע או צו עשה, כנגדכם בקשר לבעל החיים המצוי ברשותכם או האכלת חתולי הרחוב ו/או תביעה לתשלום פיצוי בגין מטרד,

אוכל לייצג אתכם מול הוטרינר הרשותי ו/או הערכאות המשפטיות הרלוונטיות ולוודא שזכויותיכם להמשיך ולהחזיק בבעל החיים או להמשיך ולהאכיל את חתולי החצר לא תקופחנה וכן שלא יושת עליכם קנס אינו צודק.

בקשה לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת

פעמים רבות, סכסוך/ מריבה בין שכנים, עלולה להיות מלווה בהטרדה ואיומים מצד השכן/ים עימם אתם מסוכסכים, באופן הפוגע בשלוות חייכם ואף באופן המקים חשש לפגיעה ממשית בכם או בבני משפחותיכם לרבות בעל החיים שלכם.

הטרדה מאיימת, יכולה ללבוש צורה של: בילוש, השארת "מתנות" על מפתן הדלת או בקומת המגורים, התחקות אחר תנועות ומעשים, פגיעה בפרטיות וכו' ואילו איומים יכולים להעשות במפורש או במשתמע.

במקרים בהם בוצעה זה מכבר הטרדה ויש בסיס להישנותה (כל שכן כאשר מדובר בהטרדה כרונית), אוכל להגיש בשמכם בקשה לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת בהתאם לחוק מניעת הטרדה מאיימת.

במקרים מסוג זה שופט יכול לתת צו להמנע ממעשים אלו ואף במקרים קיצוניים להרחקת המטריד מכם לשישה חודשים וניתן להאריכו בהמשך לשנה ובמקרים מיוחדים עד לשנתיים. יודגש כי הצו הינו אפקטיבי ומעבר להיותו תמרור אזהרה, הוא טומן בחובו הפעלת סנקציה ממשית בדמות מעצר על ידי המשטרה, במקרה של הפרתו.

להלן מקצת מהמקרים השכיחים הנוגעים לסכסוכים בין שכנים, המתגלעים סביב נושא בעלי החיים:

 • טענות מצד השכנים על מטרד עקב האכלת חתולי רחוב
 • טענות על מטרד עקב נביחות כלבים
 • טענות על ריחות ו/או לכלוך או מפגע תברואתי הנובע מבעלי החיים, לרבות בעלי הכנף
 • הגשת בקשה מבית המשפט לצו למניעת הטרדה מאימת
 • טענות של השכנים על נשיכות ו/או פגיעות שנגרמו ע"י בעלי החיים (ראו תחת לשונית נשיכות ונזקים)
 • פגיעות של שכנים בבעל החיים (ראו תחת לשונית פגיעות בבעלי חיים)