facebook    

שניים אוחזין - סכסוכים בנוגע לבעלות בבעל החיים

בעלות ואחריות כיום, מעמדם המשפטי של בעלי החיים הינו דואלי. מחד גיסא, הם כפופים לזכויות קנייניות של בני אדם ומאידך גיסא, הם הוכרו זה מכבר כבעלי זכויות משפטיות עצמאיות בתחומים מסוימים. בעבר רווחה התפיסה, אשר עוגנה בחוקים ופקודות שונים בהם נקבע כי בעל חיים הינו "נכס דניידי" כלומר חפץ מיטלטל, בעל ערך כספי שניתן לרכוש בו זכויות קנייניות. ברבות הזמן ובפרט החל משנות ה- 90 של המאה הקודמת, החלה מתגבשת תפיסה, לפיה בעלי חיים הינם יצורים חיים שנשמתם באפם ולפיכך הינם בעלי זכויות מסוימות, להבדיל מנכסים דוממים. תפיסה זו נתנה ביטוייה בחוקים, [לרבות ובייחוד חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים, התשמ"ד – 1994], תקנות וכן הלכות בית המשפט העליון ולכן במקרים בהם בית המשפט ידרש להכריע בבעלותו של פלוני בבעל חיים, יהא עליו לאזן בין שתי הגישות הנ"ל בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה.

מציאת בעלי חיים ובפרט כלבים נטושים/ אבודים, פרדה וגירושין בין בני זוג וגם ריבוי מקרי גניבות של כלבים ומכירתם לצד שלישי, הם הסיבות העיקריות לסכסוכים הנוגעים לבעלות בבעל החיים. הואיל ומדובר בנושא אמוציונאלי, שברוב המקרים הינו מורכב הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית, יש חשיבות רבה הן בהכרת המטריה, על מנת לשאול את השאלות הנכונות בבדיקת המקרה מול הלקוח (לדוגמא האם הכלב נשוא הסכסוך היה משובב עם פרטי הבעלים המקורי ואם כן האם "הבעלים המאוחר" ניסה להשיג את הבעלים המקורי טרם "ניכוס" הכלב לשם בירור הנושא עימו) והן בהיכרות של החוק והפסיקה בנושא על מנת לבנות קונסטרוקציה משפטית התואמת את הנסיבות הפרטניות של המקרה.

דרישה לקבלת החזר כספי בגין טיפול רפואי מבעליו של בעל החיים שננטש או הוזנח

להבדיל מהמצב בו שניים רבים על הבעלות בבעל החיים קיימים גם מצבים בהם בעליו של כלב שהחזיקו טרם נטישתו או מסירתו לעמותה או בעלים אחרים, החזיקו בניגוד לתנאי החזקה הקבועים בתקנות החזקת בעלי חיים ובצורה מתעללת, קרי באופן שנמנעו ממנו הצרכים הבסיסיים ביותר לרבות העדר מתן מזון מספק ואי מתן טיפול רפואי במצבים אקוטים. מעבר לעובדה שנטישה או החזקה רשלנית העולה לכדי התעללות עולים לכדי עברות פליליות בניגוד לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), אזי מקבל בעל החיים לידיו (עמותה או אדם פרטי) רשאים לדרוש מהבעלים או המחזיק המתעלל ו/או הנוטש, החזריים כספיים שהוצאו לשם מתן טיפול בבעל החיים ושיקומו ככל ואלו הוצאו.

להלן מקצת מהמקרים השכיחים הנוגעים לסכסוכים בנושא בעלות:

  • בעל חיים שאבד או ננטש ואומץ ע"י בעלים חדש
  • בעל חיים שנגנב ונמכר לצד שלישי
  • בעל חיים שבעליו המקורי הפקידו למשמורת אצל מחזיק, אשר טוען כי "קנה" בעלות מכוח חזקה בכלב ומסרב להחזירו לידי בעליו המקורי
  • דרישה להשבת בעל חיים מכוח הטענה שהבעלים מפר סעיפים בחוזה (למשל הזנחה רפואית, אי גידול בהתאם לתנאים המתאימים)
  • במקרה של פרידה בין בני זוג ניסוח הסכם משמורת והסדרי ראיה של בע"ח או הכנת תביעה או הגנה בנושא משמורת או הסדרי ראיה